Riskli Yapı Nasıl Tespit Edilir ? Tespit sonrası izlenecek adımlar nelerdir ?

Riskli Yapı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

RİSKLİ YAPI NEDİR

Riskli yapı; yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıdığı incelendikten sonra teknik verilere dayanılarak tespit edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardır. Özellikle, bu riskli yapılar deprem bölgelerinde bulunuyorsa, bu yapılar içinde hayatını sürdüren insanlar içinde büyük risk vardır. Kentsel dönüşüm projeleri, bu riskli yapıların daha yaşanılabilir hale getirilmesi için hayata geçirilmiştir. Riskli yapı tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından yapılabilir.

6306 Sayılı Kanuna Göre Riskli Yapı

gninşaat Ekonomik tamamlamış olan yapılar.

gninşaat Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar.

gninşaat Ağır hasar görme riski taşıdığı teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar.

Binanızın Riskli Olduğu Nasıl Anlaşılır

gninşaat 2000 yılından önce yapılmış bir bina 

gninşaat Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış 

gninşaat Binanızın kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve beton dayanımı C10 ve daha az 

gninşaat Binanın bodrum katında rutubet; kolon, kiriş demirlerinde paslanma mevcutsa

gninşaat Binanın bodrum katında su izolasyonu yok 

gninşaat Binanın herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var 

gninşaat Binanın herhangi bir katında yapılan tadilatı sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş 

gninşaat Binanızın zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklar varsa binanız risk teşkil etmektedir.

Binanın Riskli Olduğu Tespit Edilirse

Yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Müdürlük raporları inceler ve raporlarda eksik ya da yanlışlık bulunmaması halinde raporlar Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir. 

Riskli Yapı Tespit veYıkım Süreci

Binaların yıkım süreci, riskli bina tespit raporunun kesinleşmesi ile başlar ve kat maliklerine 60 günden az olmamak kaydıyla yıkım süresi belirlenir. Yıkım yapılacak binanın üzerinde ipotek olması yıkıma engel değildir, bina yıkıldıktan sonra da ipotekler hisseler üzerinden devam edecektir.

Verilen bu süre zarfında binanın yıkılıp yıkılmadığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilir. Belirlenen sürede, binanın yıktırılmadığı tespit edilirse, kat maliklerine, binayı yıktırmaları için 30 günden az olmamak kaydıyla ek bir süre ve bu süre içerisinde binanın yıktırılmaması durumunda idari makamlar tarafından yıkım işleminin yaptırılacağını belirten tebligat gönderilir.

Adım Adım Riskli Yapı Süreci

Riskli Yapı Süreçleri

1) Vatandaşın Risk Tespiti Yaptırması

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

2) Riskli Tespit Edilen Binalar

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

3) Maliklere Tebligat Gönderimi

İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir.

4) Riskli Yapı Tespitine İtiraz

Itirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlik teşkilâtinda görev yapan üç üyenin istiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

5) Riskli Yapıların Yıktırılması

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız ...

 

Riskli yapı toplantısına gelmeyenlerin hisseleri

Riskli Yapı Uygulamalarında Toplantıya Katılamayan Yada Toplantıya Katılıp Hayır Oyu Verenlerin Hisseleri Nasıl Satılır?

Riskli yapılarda yeniden uygulamaya ilişkin toplantıya katılmayan yada toplantıya katılıp 2/3 oranı ile alınan karara katılmayan kat maliklerinin hisseleri Uygulama Yönetmeliği’nin 15A maddesine göre diğer paydaşlara göre satılır. Satışın usul ve şartları şu şekilde işler:

gninşaat Riskli binaların yıkılmasından sonra arsa halinde gelen taşınmazların yeniden değerlendirilmesi konusunda, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar, anlaşmanın şartları ve riskli yapının Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen değeri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

gninşaat En az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve satış işlerini gerçekleştirmek üzere, Müdürlük bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kişiden oluşan Bedel Tespiti ve Satış Komisyonu teşkil olunur. Rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen riskli yapının değeri de gözetilerek bu Komisyonca belirlenir.

gninşaat Müdürlük, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, bütün maliklere elden veya maliklerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ eder. Taahhütlü posta yoluyla yapılan tebliğde, tebliğ evrakının postaya verildiği tarihi izleyen onuncu günün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Açık arttırma ile satış tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az yedi gün sonra olacak şekilde belirlenir.

gninşaat Açık arttırma ile satışa ilişkin tebliğ ile birlikte, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, 6306 sayılı Kanuna göre satış işlemine tabi olduğu ve satışa veya taşınmazın devrini gerektiren benzeri bir işleme tabi tutulmayacağı yönünde belirtme yapılaması ilgili tapu müdürlüğünden yazılı olarak istenir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız...

riskli yapılarda uygulanmayacak yasal mevzuatlar

RİSKLİ YAPILARDA UYGULANMAYACAK YASAL MEVZUATLAR

 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşıattırılması Hakkında Kanun

 6831 sayılı Orman Kanunu

 Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı iskan ihtiyaçları için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun

 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

 2635 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Daha fazla bilgi için tıklayınız ...

riskli yapı tespitinde görev alacakların özellikleri

RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE GÖREV ALACAKLARIN ÖZELLİKLERİ

Kentsel dönüşüm uygulamalarında riskli yapı görevinde bulunan mühendislerin;

gninşaat Kayıtlı oldukları meslek odalarındaki üyeliklerinin deva ediyor olması

gninşaat Mesleklerinde en az 5 yıl çalışmış olmaları

gninşaat Bakanlıkça açılan eğitim programına katılarak katılım belgesi almış olmaları ve bunu belgelemeleri şarttır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız ...

 

riskli yapılar ve deprem

RİSKLİ YAPILAR VE DEPREM

Deprem, özellikle İstanbul için korkutucu bir gerçek haline gelmiş olup il sınırları içerisinde yer alan binaların büyük bir çoğunluğunun bu olası gerçek karşısında dayanıklı olmadığı bilinmektedir. Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan yararlanmak için binanız adına GN İNŞAAT ’a başvurarak “Deprem Risk Raporu” talebinde bulunmanız yeterlidir.

Deprem Risk Raporu alabilmeniz için bir binadan yalnızca bir kişinin GN İNŞAAT ’a başvuruda bulunması kanunen yeterli olup ortak karar alımına gerek yoktur. Bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluş olmayan firmalarca hazırlanmış deprem risk raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.  

Projeniz, GN İNŞAAT güvencesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanıp, yürürlüğe giren deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik hükümleri ile TS500TS498 ve TS648 yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacaktır. Projenin tüm çalışmaları, evlerinizde huzur içinde ve güvenle oturabilmeniz adına yürütülecektir.

 

riskli yapılarda kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

RİSKLİ YAPILARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, müteahhitin projeyi zamanında yapması teslim etmesi, arsa sahibinin proje tamamlandıktan sonra gerekli tapuları teslim etmesine dayanan iki tarafında birbirine borçlu olduğu sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin şekil şartı noter tarafından düzenlenmek zorunda olmasıdır. Resmi şekil şartına tabi olması ve gayrimenkul devri huşuları içermesi nedeniyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tek taraflı olarak fesh edilemezler sözleşmeyi tek taraflı fesh etmek isteyen tarafın mahkemeye başvurarak feshin mahkeme kanalı ile yapılmasını sağlaması zorunludur.

Daha fazla bilgi için tıklayınız...

 

Riskli Yapılar Soru -  Cevap

 

Riskli Yapı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 
 
SORU- 1: Ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?
 
CEVAP-1 Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 
SORU- 2: Metruk ve Natamam yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?
 
CEVAP-2 Uygulama Yönetmeliği MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-25/7/2014-29071) : ″…Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır.  İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.″
 
SORU- 3: Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi mümkün müdür?
 
CEVAP- 3 6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve akabinde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması mümkün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde lojmanda oturan kiracıların Kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlanması mümkündür.
 
SORU- 4: Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bir kısmının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, risk tespiti yaptırılmayan diğer yapılar Kanun kapsamında yıktırılabilir mi?
 
CEVAP- 4 İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapılar için tapu kütüğüne ‘riskli yapıdır’ belirtmesi işlenir. Tapuda bağımsız bölümlerin belli olmadığı bu gibi durumlarda, fiilen arsa üzerinde mevcut olan yapıların riskli yapı tespitinin bu yapıların maliklerince yaptırılması gerekmektedir. Yani, arsa paylı tapunun söz konusu olduğu hallerde arsa hissedarlarından herhangi birinin arsa üzerinde bulunan yapıların tamamının riskli yapı tespitini yaptırarak yıktırması söz konusu değildir.
 
SORU- 5:  Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?
 
CEVAP- 5 Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda, riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi tamamlandıktan sonra, tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.
 
Daha fazla bilgi için tıklayınız...

 

kentsel dönüşüm sıkça sorulanlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

gninşaat Riskli yapılar nasıl belirlenecek?

Bakanlar kurulu tarafından riskli ilan edilen bölgelerin dışında kalan binaların risk tespiti için maliklerden birinin bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ya da kuruluşlara başvurması yeterlidir.

gninşaat Riskli alan içindeki binaların ayrıca risk tespiti yapılacak mı?

Riskli alanlarda yer alan binaların risk tespiti yaptırmasına gerek yoktur.

gninşaat Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu? 

Risk tespiti için kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat oturduğu binanın riskli olduğunu düşünen her vatandaşın risk tespiti yaptırması tavsiye edilmektedir. 

gninşaat Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer malikler engel olursa ne yapılacak? 

Böyle bir durumda ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Kentsel dönüşüm kanununda bu konu açıkça belirtilmiştir.

gninşaat Risk tespitinin maliyeti kim tarafından karşılanacak ? 

Risk tespitinin maliyeti başvuran kat malikleri tarafından karşılanacaktır.

gninşaat Tespit raporuna itiraz edilebilir mi ?

Kat malikleri tapu müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan tebligattan sonra 15 gün içerisinde tespite itiraz edebilirler. 

gninşaat Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi?

Binanın yıktırılması için ayrıca bir karar alınmasına gerek yoktur. 

gninşaat Kiracı olanlara da yardım edilecek mi?

Riskli binalarda oturan kiracılar da 1 defaya mahsus bakanlığın kira yardımından faydalanabilmektedir. 

gninşaat Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?

Binanın yeniden yapılması halinde en az 2/3 hisse oranına göre bina ortak karar protokolününimzalanması gerekmektedir. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız...

RİSKLİ YAPI TESPİTİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                      .../.../201..

.................................. TİC. LTD. ŞTİ.’NE
​
Apartmanımız tapuda .......... Pafta, .......... Ada, ...... Parsel’de kayıtlı bulunmaktadır.

.......... İli, ........... İlçesi, .......... Mh., .......... cd, .......... sk.,

No : .....’te bulunan .......... binada ........... nolu bağımsız bölüm malikiyim.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili kuruluş olarak 6306 sayılı Yasa kapsamında 
Binamızın Deprem Risk Raporu’nun hazırlanması için gerekli işlemleri yapmanızı talep ederim.

Adı Soyadı
İmza
Adres:


EKLERİ:
1. Daire tapusu
2. Kimlik Fotokopisi
3. Bina Mimari Projesi
4. Bina Statik Projesi
5. Tapu Takyidat Belgesi

 

 

 

12 Adımda Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır ? Hemen Öğrenmek için Tıklayınız

porno film - porno sex