Kentsel Dönüşüm Sosyal Yapı Stratejisi

kentsel dönüşüm sosyal yapı stratejisi

DÜNYADA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA SOSYAL YAPI STRATEJİSİ

Dünyada, kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin kanunlar ve takip edilen stratejiler ile ilgili İngiltere’den örneklerin de verileceği yazımızda sonrasında da genel itibariyle dünyada yer alan stratejilere yer vermek istiyoruz.

İngiltere’de bir üniversitenin çevre bölümünün raporuna göre dönüşüm alanının geleceği için öngörülen stratejiler;

 Alanın yönetimi ve organizasyonuna dahil olan işlerin bir şekilde ortaya konulması

 Yönetim ve organizasyon maliyetlerinin kesin hesaplarla ortaya konulması

 Dönüşüm alanındaki aktörlerin rollerinin belirlenmesi

 Dönüşüm alanının yönetim ve organizasyondaki yetki ve sorumluluğun açıkça belirtilmesi

 Harcamalarda yetki ve sorumluluğun açıkça belirlenmesi

 Gerektiğinde bu sorumlulukların başka birimlere aktarılması ve bunun koşullarının saptanması

 Kentsel Dönüşüm Projesi süresinin ve proje ekibinin yetki süresinin netleştirilmesi

 Gerektiğinde alternatif önerilerinin devreye sokulması

 Dönüşüm alanında sürdürülebilirliğin sağlanması

İngiltere’nin kentsel dönüşüm uygulamalarındaki başarısının, “Sürdürülebilir Mekânsal Gelişim” sürecini iyi yönetmesi ve bu gelişme sürecinde ekonomi, çevre ve toplum birlikteliğine yönelmesinin payı olduğu söylenebilir. Sürdürülebilir mekânsal gelişme, sadece ekonomik yapı üzerine eğilmemekte, aynı zamanda “toplum” ve “çevre” hedeflerini de bir arada bulundurmaktadır.

İngiltere, “kentin yoksul ve dönüşüme ihtiyaç duyan alanlarının kente yeniden kazandırılması, sosyal eşitsizliklerin önlenmesi ve beraberinde ekonomik kalkınma ve çevresel gelişmenin sağlanması” amaçlı yerel koordinasyonu “merkezi idare” desteğinde sağlayabilen ve yöre halkını güçlendiren “mahalle yenileme üniteleri” oluşturmayı başarmıştır.

Bu birimler, fon aktarımı ve yerel bazda oluşturulacak sorunları merkezi idareye bildirmek üzere sorumludur. Ayrıca il bazında oluşturulan kentsel yenileme ajansları (Londra Gelişme Ajansı) aracılığıyla, “ekonomik gelişme, yatırımda rekabet edilebilirliğin arttırılması, yerelin var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve arttırılması” gibi konularda sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi destekleyen birimler aktif olarak görev yapmaktadır.

Genel olarak İngiltere, kentsel dönüşüm uygulamalarındaki başarısını, “kurumsal altyapının ulusal bazdan yerel koordinasyona kadar kademelenmesi”, “yerelde yaşanan sorunların, toplum, ekonomik ve çevre kriterleri eşliğinde sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi destekleyecek nitelikte biçimlendirilmesi ve bu şekilde sosyal yapının mahalle ölçeğinden ilçe, il, ulus kademesine kadar oluşturulmasına borçludur.   

porno film - porno sex