Kentsel Dönüşüm Yıkım Tebligatı

yıkım tebligatı

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIM TEBLİGATI

Taşınmazın bulunduğu yerde mevcut Belediye Başkanlığı veya yetkili ise İl Özel İdaresi tarafından yapı maliklerine tebligat gönderilir.

Tebligatta yer alan bilgiler,

gninşaat 60 günden az süre verilmeyecek taşınmazın yıkımının bizzat yapı malikleri tarafından yapılması istenir.

gninşaat 60 günlük süre içerisinde yapı malikleri tarafından yıkımın yapılmadığı kontrol edilirse yapının Belediye Başkanlığı tarafından yıktırılacağı belirtilerek son bir 30 günlük ek süre yapı maliklerine verilir.

gninşaat 60 günlük ve sonrasında tanınan ek 30 günlük süre içerisinde riskli yapının yıkımının gerçekleşmediği tespit edilirse Belediye Başkanlığı elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması için ilgili kurumlara yazı yazar ve mülki amirliğe riskli yapının yıktırılmadı bildirilir.

gninşaat Verilen süreler içerisinde yıkımı gerçekleştirilmeyen riskli yapıların yıkımı ilgili mülki amirlik tarafından yapılır veya yaptırılır. Yıkım masrafları dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanır ve sonrasında yıkım masrafı maliklerin tapu kaydına arsa payı oranında müşterek ipotek belirlemesinde bulunularak müteselsilen tahsil edilmeye çalışılır.

gninşaat Riskli yapıların yıkımında itiraz yolu bulunmamaktadır. İdare Mahkemesine dava açılarak idari işlemin iptali talep edilebilir ancak 6306 sayılı Yasa kapsamında yürütülen idari işlemler nedeniyle açılacak olan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği için açılacak davadan bir sonuç alınması mümkün olmayabilir. İdari işlemin haksız olarak tesis edildiği idare mahkemesince tespit edilmediği taktirde maddi tazminat konusu olabilecektir.

gninşaat 25 Temmuz 2014 yönetmeliği öncesinde taşınmazda mevcut kiracılara veya sınırlı ayni hak sahiplerine 60 ve 30 günlük yıkım süreleri bildirilmiyordu. Ancak yeni yönetmelik değişikliği ile malikler bundan böyle kendilerine gönderilen yıkım tebligatı ile birlikte kiracılarına ve sınırlı ayni hak sahiplerine yıkım sürelerini bildirir ve tahliye talep eden bildirimi yapmak zorunda kılınmıştır.

gninşaat 25 Temmuz 2014 yönetmeliği ile binanın yıkılması kavramı yerine kat maliklerinin aşağıda belirtilen esaslar dahilinde anlaşmaları halinde “güçlendirme” yapmalarına imkan verilen yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Buna göre Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen 60 ve 30 günlük süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19. Maddesinde ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı bertmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur.

porno film - porno sex