Kentsel Dönüşüm Yıkım Sonrası Uygulama

kentsel dönüşüm yıkım sonrası uygulama

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIM SONRASI UYGULAMALAR

Kentsel dönüşüm yıkım sonrası uygulamayı gerçekleştirmek için ilk olarak, kat maliklerinin üçte bir çoğunluğunun isteği üzerine, tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu isteği sadece kat malikleri değil, yöneticiler veya denetçiler de yapabilmektedir.

Bu toplantıda yürütülecek uygulamalardan ve süreçlerden bahsedilmektedir. Bütün maliklerce oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oy birliği ile anlaşmaya çalışılır. Anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.

Eğer üçte iki çoğunluk sağlanıp süreç karara bağlanırsa, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına bağımsız olarak tescil edileceği bildirilir.

 
porno film - porno sex