Kentsel Dönüşüm Yardımları

kentsel dönüşüm yardımları

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARDIMLARI

Yıkılan veya uygulama alanı haline gelen yerlerde, isteğe ve kurallara uyulduğu taktirde kentsel dönüşüm yardımlarından faydalanılabilir. Maliklerin tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması halinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. 

Yapılan kentsel dönüşüm kira yardımı 18 ayı geçmemek şartıyla, aylık 600 TL’dir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. Taşınmaz masrafları da dikkate alınarak, kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, peşin ödenebilir.

Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli olan veya rezerv yapı alanlarından ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Müdürlüğe yapılır.

Kira yardımları; Riskli alan veya rezerv yapı alanlarında talebin uygulamayı yapan idare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylamak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere idare veya TOKİ’nin hesabına, Riskli alan dışındaki riskli yapılarda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylamak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililerine ödenmek üzere idarenin hesabına yapılır.

Kira desteği yanında 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. 

İdare veya TOKİ, Kanun kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı yapabilir. Kentsel dönüşüm projelerinde, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan aynı kişiye hem kira yardımı hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden faydalanamazlar, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamazlar.

 

porno film - porno sex