Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

kentsel dönüşüm hizmeti

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Faaliyet alanı ve doğası gereği kentsel dönüşüm, mevcut şehrin yapısına ve bu şehirde yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentim bütün geleneklerine etki etme gücüne sahiptir. Dolayısıyla, tüm planlama çalışmalarında, sosyolog, ekonomist, mühendis, mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarı gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması doğru olacaktır.

Kentsel dönüşüm hizmetleri, beş temel amaca hizmet etmek üzere tasarlanmalıdır;

gnyapı Kentin toplumsal sorunları ile fiziksel koşulları arasında doğrudan bir ilişki kurulmalıdır. Çünkü kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki en büyük nedenlerden biri toplumsal çöküş ya da bozulmadır. Kentsel dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırmalı ve bu bozulmayı önleyecek önerilerde bulunmalıdır. 

gnyapı Kentsel dönüşüm, kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermelidir. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni, fizikseli, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara göre, kent parçalarının yeniden geliştirilmesine olanak sağlamalıdır.

gnyapı Kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırıcı bir ekonomik kalkınma modeli/yaklaşımını ortaya koymalıdır.

gnyapı Toplumsal ve fiziksel bozulmanın yanı sıra, kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline gelmesinin önemli nedenlerinden birisi de; bu alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri, fiziksel ve toplumsal çöküntü alanları haline gelen kent parçalarında ekonomik canlılığı yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi böylece kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamalıdır.

gnyapı Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejilerin ortaya konmasıdır.

Kentsel dönüşüm projelerinde bölgenin sorunları ve potansiyellerinin niteliğine bağlı olarak, bu hedeflerden biri veya birkaçı ön plana çıkabilmektedir.

porno film - porno sex