İnşaat Terimleri

inşaat terimleri ve tanımları

İNŞAAT TERİMLERİ

Yapı : Karada veya suda yapılan bina, yol, köprü, baraj vb. yeraltı veya yerüstü her türlü inşaat.

Altyapı : Su, elektrik, kanalizasyon, yol, köprü, baraj gibi tesislerin tümüne verilen ad.

Üstyapı : Altyapı üzerine kurulan, yaşamla ilgili yapıların tümü.

Tesisat : Gaz, Elektrik ve su gibi yapı işleri.

Yapı Sahibi : Yap üzerinde mülkiyet hakkında sahip olan gerçek veya tüzel kişi.

İş : Sözleşme ile üstlenilen inşaat işi.

İşveren : Ekonomik etkinlik birimi veya firma sahibi

İdare : İnşaat işi yaptıran daire veya kuruluş.

İlgili İdare : Yapı ruhsatı ve kullanma izni vermeye yetkili Belediyeler, Valilik vb.

Müteahhit (Yüklenici) : Başkası için inşaat işini üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişi.

Alt Müteahhit : Büyük bir inşaat işinin bir bölümünü yapmayı, asıl yükleniciden üstlenen ilgili meslek odasına kayıtlı kişi veya firma.

Taşeron : Bir inşaatın küçük bir bölümünü veya sadece işçiliğini üstlenen sermaye ve donatısı sınırlı olan kişi veya firma.

İnşaatçı : Yapı işiyle uğraşan kişi.

Kontrol(lük) : İnşaatın kontrol ve denetlenmesi için belirlenen kişi veya kurul.

Proje Müellifi : Mimarlık, Mühendis ve Tasarım hizmetlerini meslek olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kişi.

Yapı Denetim Kuruluşu : Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile yalnızca yapı denetimi görevi yapan, ortaklarının tümü mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişi.

Kontrol Mimarı : İnşaatın mimari projesine ve teknik kurallara uygun olarak yapıldığını inceleyen, denetleyen proje müellifleri ya da idare adına bu görevi üstlenen mimar.

Kontrol Mühendisi : İnşaatın, mühendislik projelerine ve teknik kurallara uygun olarak yapıldığını inceleyen, denetleyen proje müellifleri ya da idare adına bu görevi üstlenen mühendis.

Proje Müdürü : Bir inşaat işinin tümünün yönetiminden sorumlu mühendis veya mimar.

Teknik Uygulama Sorumluluğu : İnşaatın fenni mesuliyeti.

Sürveyan : Teknisyen Okulu, Yapı ve Endüstri Meslek Lisesi, Yapı ve Sanat Enstitüsü mezunu oluğ inşaatın fen ve sanat kurallarına uygunluğunu gözeten eleman.

İş Programı : İnşaat bölümlerinin birbiri ile ilişkilerini, başlama ve bitiş zamanlarını, kaynak kullanımını göstermek için hazırlanan çizelge.

Şantiye : Yapı yeri, inşaatın yapıldığı yer.

Şantiye Şefi : Şantiyenin sorumlu mühendis ya da mimari.

Şantiye Tesisleri : İnşaatı süreci içinde kullanılacak çeşitli yapım, üretim, depolama, tamir bakım tesisleri ile çalışanların çalışma, yeme, yatma ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak yapıların tümü.

Hakediş : Bir yüklenicinin sözleşmesi uyarınca, yaptığı aylık iş karşılığını gösteren belge bedel.

İhzarat : İnşaatta kullanılacak gereçlerin yapı yerine getirilip depolanması.

İhtiyaç Programı : Mimari proje öncesinde hazırlanan ve gerekli hacimlerin adlarını, işlevlerini, özelliklerini, büyüklüklerini gösteren liste.

Yapım Süresi : Yapı ruhsatı alındığı tarih ile, kullanma izni tarihi arasındaki süre.

Gecikme Cezası : Yüklenicilerin sözleşmede belirtilen nihai sürede olabilecek gecikmesi karşılığında ödemesi gereken ceza.

Uygun olmayan iş : Kontrol tarafından uygun bulunmayan imalat.

porno film - porno sex