Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Harcamalar

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABINDAN YAPILACAK HARCAMALAR NELERDİR

gninşaat Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her türlü ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme değerleme iş ve işlemleri, her türlü ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektiği harcamalar.

gninşaat Kanun kapsamına giren uygulamalarda, planlar gereğince, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili harcamalar.

gninşaat Kanun kapsamına giren alanlarda, her türlü konut ve işyerleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binaları sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar.

gninşaat Riskli yapıların tespit, tahliye ve yıktırma işlemlerinin gerektiği harcamalar

gninşaat Kanun kapsamına giren alanlarda, yer alan binaların, yıktırılması, enkazının taşıtılması ve arsanın yeni inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili harcamalar.

gninşaat Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara yapılacak kira yardımı.

gninşaat Kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılabilecek yardımlar ile enkaz bedeli ödemesi.

gninşaat Bakanlar Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek güçlendirme kredisi.

gninşaat Hak sahiplerince bakanlardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği.

gninşaat Kanunun 8. Maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler.

gninşaat Kanunun 8. Maddesi dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca yapılması öngörülen giderler ile bunların dışında dönüşüm işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin görevlendirmeye ilişkin giderleri.

gninşaat Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakım, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar.

gninşaat Dönüşüm hizmetleri için gerekli olan demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.

gninşaat Dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri ile tanıtım amaçlı her türlü yayın, broşür, afiş, kitapçık vb. doküman bedelleri.

gninşaat Dönüşüm hesabının idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler.

gninşaat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği uyarınca kullandırılacak krediler.

gninşaat Kanun kapsamında yapılaması zaruri olan diğer harcamalar.A

porno film - porno sex