6306 Sayılı Kanunda İmar Planı Yapma Yetkisi

6306 SAYILI KANUN UYARINCA İMAR PLANI YAPMA YETKİSİ

İmar planı yapma yetkileri riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapılar için esas olarak belediyelerdedir. Yeni yasa ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da direkt olarak imar planı yapma yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda bakanlık;

gninşaat Riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her türlü ve ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya,

gninşaat Riskli alan ve rezerv yapı alanındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dahil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi halinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerince hazırlanan imar planı teklifleri hakkında ilgili büyükşehir belediyesinin görüşü alınır. Büyükşehir belediyesinin 15 gün içinde görüş vermemesi halinde, uygun görüş verilmiş sayılır.

İdarece veya ilgililerince kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanan plan teklifleri; planlama alanı ve yakın çevresinin meri planları ve mevcut durumu gösterir bilgi ve belgeler, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte Bakanlıkça uygun görülen plan teklifleri, aynen veya değiştirilerek onaylanır.

Bakanlık, uygulama alanının özelliğine, planın ölçeğine ve ihtiyaç analizine göre kendisine sunulan planda bulunması gereken esasları ve yapılacak tespit, araştırma ve inceleme konularını belirler. Bunlara göre sunulan plan kararlarını değerlendirir. Bakanlık, plan onaylarken, planlama esaslarını ve yapılan analiz ve kararlar ile birlikte planın kent bütününe ve çevresine etkisini ve uyumunu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesini, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanmasını ve kentsel doku ve yaşanabilirlik hususlarını da dikkate alır.

porno film - porno sex